Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, BĮ Prūdiškių socialinės globos namuose yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Marta Šapokaitė-Sosyan, tel. (85) 249 3496, el. paštas juriste@prudiskiusgn.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas BĮ Prūdiškių socialinės globos namuose padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis el. paštu juriste@prudiskiusgn.lt  arba aukščiau nurodytu kontaktu.