Ūkio subjektų priežiūra

Geriamojo vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas Prūdiškių kaime

Dėl atsiskaitymų už suvartotą vandenį ir nuotekas

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, reguliavimo apskaitos sistemos aprašo patvirtinimo bei infrastruktūros naudojimo

Geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo sutarties pavyzdys

Ekonominių rodiklių suvestinės ir audito išvada 2020

Ekonominių rodiklių suvestinės ir audito išvada 2019

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ir plėtros planas

Vandens vartotojų ir abonentų apklausų analizės ataskaita

Tiekiamojo geriamojo vandens programinės priežiūros planas 2023 m.

Vandens tyrimų protokolai 2023 m.

 

Skundų, prašymų teikimas

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarka

Savo pastabas, pasiūlymus ir skundus galite mums siųsti

El. paštu  prudiskes.p@gmail.com arba pateikti atvykus į Prūdiškių socialinės globos namus.

Taip pat pateikiame ginčus ir skundus nagrinėjančias institucijas:

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
www.vvtat.lt

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 
Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius
www.regula.lt 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
Siesikų g. 19, 07170 Vilnius
www.vmvt.lt

Vandens tiekimo informacija

Įsigalioja naujas vidutinis suvartojamas geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui.

Informuojame, kad nuo 2019 m. vasario 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašu, visoje Prūdiškių socialinės globos namų aptarnaujamoje teritorijoje vartotojams, kuriems nėra įrengti atsiskaitomieji geriamojo vandens ir (ar)nuotekų apskaitos prietaisai, suvartoto geriamojo vandens ir išleistų nuotekų kiekis bus skaičiuojamas taikant apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį.

Vidutinis aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis per mėnesį yra 2,62 m³/gyventojui.

 

NUO 2021-07-01 dienos  Prūdiškių socialinės globos namų tiekiamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos

Paslauga Daugiabučiai namai Individualūs namai
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas)  

1,50 Eur/m³ *

 

0,67 Eur/m³ *

be nuotekų tvarkymo

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas (atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas) 1,80 Eur/m³ **
0,78 Eur/m³ **
be nuotekų tvarkymo
Už apskaitos prietaisą  per mėnesį 1,36 Eur/mėn.
1,37 Eur/mėn.

 

*vartotojams, kurie neturi įsiskolinimų už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau daugiau, kaip už 3 mėn.

**vartotojams, kurie turi įsiskolinimų už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau daugiau, kaip už 3 mėn.

Vilniaus rajono tarybos sprendimas  2021-04-30  Nr. T3-100 „Dėl Prūdiškių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir subsidijavimo“

SPRENDIMAS

DĖL PRŪDIŠKIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO IR SUBSIDIJAVIMO

 

2021 m. balandžio 30 d. Nr. T3-110

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p.,  18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. 7 p., 34 str. 2 d., Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3E-372 „Dėl Prūdiškių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei atsižvelgdama į Prūdiškių socialinės globos namų 2021 m. kovo 19 d. raštą Nr. R-02-97 „Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

  1. Nustatyti Prūdiškių socialinės globos namų perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,80 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,78 Eur/m3;

1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,02 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,34 Eur/m3;

1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,68 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo paslaugą individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 0,78 Eur/m3;

1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,80 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,78 Eur/m3;

1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,02 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,34 Eur/m3;

1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,68 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade – 1,80 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,78 Eur/m3;

1.4.2. nuotekų tvarkymo – 1,02 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,34 Eur/m3;

1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,68 Eur/m3.

  1. Nustatyti subsidijuojamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas Prūdiškių socialinės globos namų vartotojams, kurie neturi įsiskolinimų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiau kaip už tris mėnesius:

2.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,50 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

2.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,67 Eur/m3;

2.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,83 Eur/m3;

2.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo paslaugą individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 0,67 Eur/m3.

2.3. Skirtumus tarp kainų, išvardytų 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.2. papunkčiuose, ir kainų, išvardytų 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2. papunkčiuose, subsidijuoti iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

  1. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.
  2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 03 d. sprendimą Nr. T3-92 „Dėl Prūdiškių socialinės globos namų perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo ir subsidijavimo“.
  3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

VIDUTINIO SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO GYVENTOJAMS SKAIČIAVIMAS

K = (P : V) : 12, kur

K – vidutinis Prūdiškių socialinės globos namų vartotojų suvartojamo vandens kiekis, kub.   m. / gyventojui;

P – Prūdiškių socialinės globos namų veiklos teritorijoje patiekto geriamojo vandens kiekis gyventojams per kalendorinius metus, kub. m.;

V – iš geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios valstybės ar savivaldybės kontroliuojamos įmonės veiklos teritorijoje centralizuotai  geriamojo vandens tiekimo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius, vnt.

2,61 = (2691 : 86) : 12

 

Esant papildomiems klausimams prašome kreiptis Įstaigos darbo laiku nuo 7.30 iki 16 valandos.

 

Vandens naudojimas per 2021 m.

Išgavimas – 18115 m3;

Pardavimas – 3124 m3;

Gyventojų skaičius – 96;

Vartotojų bute gyvenančių asmenų skaičius – 2,23 asmenys;

Nuo 2022 m. vasario 1 d. Prūdiškių socialinės globos namų viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje gyventojui suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,71 m per mėnesį.

Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos:

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2021 m. ataskaita

 

1. Vandens naudojimas per 2020 m.

Išgavimas – 19330 m³

Pardavimas – 2691 m³

Vartotojų suvartoto geriamojo vandens kiekis – 2691 m³

Vartotojų bute vidutinis gyvenančių asmens skaičius – 2,15 asm. bute

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,61 m³  asm. per mėn.

Gyventojų skaičius – 86.

Nuo 2021 m. vasario 1 d. Prūdiškių socialinės globos namų viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis – 2,61 kub. m. gyventojui per mėnesį.

 

2. Metinės veiklos ataskaitos

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2022 m.)

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2021 m.)

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2020 m.)

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita 2019 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2019 m.)

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita 2018 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2018 m.)

Geriamojo vandens programinės priežiūros metinė ataskaita 2017 m.

Požeminio geriamojo vandens gavybos metinė ataskaita (2017 m.)

 

2.1. Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2021

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2020

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2019

Metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys 2018

 

3. Vandens kokybė

Geriamojo vandens mikrobiologiniai ir (ar) toksiniai (cheminiai) rodikliai įvertinami atliekant laboratorinius tyrimus kas ketvirtį.

Laboratorinius tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius

Geriamojo vandens tyrimų protokolas I ketvirtis 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolas II ketvirtis 2022 m

Geriamojo vandens tyrimų protokolas III ketvirtis 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolas IV ketvirtis 2022 m.

Tyrimų protokolas geriamojo vandens iš gręžinio 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolas dėl legionelių skaičiaus 2022 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2021 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2020 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2019 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2018 m.

Geriamojo vandens tyrimų protokolai 2017 m.

Požeminių vandens išteklių hidrogeologinė ataskaita

 

4. Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2022 ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2021 ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2020 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2019 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2018 m. ataskaita

Nuotekų tvarkymo apskaitos metinė 2017 m. ataskaita

 

Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos:

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2022m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2021 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2020 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2019 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2018 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2017 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2016 m. ataskaita

Vandens naudojimo apskaitos metinė 2015 m. ataskaita

Skip to content